Toneelvereniging voor Eer en Deugd


Toneelvereniging voor eer en deugd

Toneelvereniging voor Eer en Deugd gevestigd op de Kladde. vlnr Liza Heiligers-Karremans,
Annie van Eekelen van Schilt en Toos Geers van Eekelen.
Toneeluitvoering voor de kinderen van de lagere school van Lepelstraat.

Lepelstraat.com

Voor eer en deugd toneelvereniging met o.a. Maarten van Eekelen Karremans en Pieret van den Enden.

Voor Eer en Deugd toneelvereniging met o.a. Maarten van Eekelen, Piet Karremans en Piet van den Enden.


Voor eer en deugd toneelvereniging met o.a. Maarten van Eekelen Karremans en Pieret van den Enden.

Op de foto o.a. Piet Heiligers, van Eekelen, Piet Karremans.

Lepelstraat: Toneelvereniging Voor Eer en Deugd I

Uit de oude doos
VOOR EER EN DEUGD.
Tijdens de kerstdagen weer eens wat oude spulletjes nagekeken en daar kwam ik weer het nodige tegen van uit het verleden.
Ik doe hierbij het verslag van de ledenvergadering van de toneelvereniging 'Voor Eer en Deugd" welke in Cafe De Kladde was gevestigd.

Ledenvergadering der toneel vereniging Voor Eer en Deugd op zaterdag 13 september 1951 s'avonds om 7 uur in cafe de Kladde bij W.van Eekelen
De voorzitter heette de aanwezigen welkom met Christelijke groet, en verder in het bijzonder de nieuw gekozen leden, dat oude leden van vroegere jaren waren. Door de secretaris werden de notulen voorgelezen der jaarvergadering van maart.
Deze werden onveranderd goedgekeurd. J.van Tillo A.z. welke in de jaarvergadering was aangehouden tot deze vergadering, bleek geen lid te zijn van de KAB, zodat over deze persoon niet kon worden gestemd.
Door de voorzitter werd afgevraagd wie deze winter mee wilde spelen met de winteruitvoering. Alle aanwezigen gaven zich op. J. van Eekelen en P. Laanen hadden hun medewerking al eerder toegezegd. H. de Brouwer, Jos van Kaam en G. Theuns waren thans geen lid meer van de KAB. Bij nazien van het reglement bleek dat deze personen moeten worden gemeld aan het bestuur van de KAB. Deze zouden dan beslissen of deze personen mee mochten spelen.

Opgegeven om mee te spelen: J. v/d. Enden, H. v/d. Enden, Jos van Kaam, L. Otte, C. Suijkerbuik, Chr. v/d. Kieboom, Koos van Eekelen, Jac Veraart (reserve) G. Theuns, Adr. v/d. Ende, Pauwke v. Tillo, P. v/d. Ende, J. van Eekelen. W. van Eekelen, Adr. Heijligers, C. Heijligers, P. Laanen (reserve) H. de Brouwer, Pauw van Tillo A.z.
Bij de rondvraag werd er gevraagd of er nog personen zich hadden opgegeven om lid te worden, dit was niet het geval. Ook werd gevraagd of tijdens de uitvoering een spreker van de KAB kon worden ingelast. Dit vond het merendeel van de vergadering te bezwaarlijk. Dit zou worden meegedeeld aan het bestuur van de KAB. Niemand wenste daarna nog het woord en sloot de voorzitter de vergadering met de Christelijke groet.

Dit verslag was opgemaakt door de secretaris Willem van Eekelen en ondertekend door de voorzitter Cees Heijligers.
Noot: KAB stond voor Katholieke Arbeiders Beweging en dit is nu het FNV. In die tijd moest je lid zijn van de KAB om lid te kunnen worden van de toneelvereniging. Was men lid van de toneelvereniging en ging men daarna uit de KAB, dan besliste het bestuur van de KAB of je mee mocht blijven doen aan de toneelvereniging.
Eind jaren vijftig of begin jaren zestig veranderde dit en was er deze beslissing niet meer.

Financieel Verslag 1950.
Saldo per 1 jan 1950 32,05 Uitgaven 1950
Inkomgeld C. Suijkerbuik 0,50 Jaarvergadering 24 x 2 bier 7,30
Inkomgeld Jac v. Aert 0,50 Teeravond 43,50
Inkomgeld G. Theuns 0,50 Aanvraag muziek + verlenging 3,50
Inkomgeld P. v. Tillo 0,50 Vergadering september 7,30
Extra bijdrage P.v. Tillo 1,00
Extra bijdrage G. Theuns 1,00
Ontvangen van KAB 50,00
Totaal F 86,05 F 61,60
Goed slot F 86,05 - F 61,60 = F 24,45

Zoals je ziet waren de pilsjes toen wel wat goedkoper dan nu en ongetwijfeld zal de kastelein van toen daar wel een schaafje over hebben laten lopen.
Bij deze maak ik van de gelegenheid gebruik om iedereen een goed en gezond 2007 toe te wensen
Maarten van Eekelen


Voor eer en deugd toneelvereniging met o.a. Maarten van Eekelen Karremans en Pieret van den Enden.

Januari 1983.vlnr. Piet van Eekelen, Piet van de Enden als Pastoor, Jac van Steen, Maarten van Eekelen, Piet Heijligers, Piet Karremans en Toon van Schilt. Repetitie toneelstuk Harde Wrok.

Lepelstraat: Toneelvereniging Voor Eer en Deugd II

Toneelvereniging "Voor Eer en Deugd"

Zoals ik al enkele jaren terug meldde heb ik de bewaarde archieven van mijn ouders afgestaan aan de Heemkundekring "Halchert" Maar van sommige dingen kon ik moeilijk afstand doen en heb dus sommige zaken eerst gecopieerd alvorens af te staan.
Zo liep ik tijdens het opruimen van allerhande zaken tegen een copie aan van de toneelvereniging en laat ik u middels deze website hier kennis van nemen, mogelijk vind u het leuk om iets van vroeger te lezen en mogelijk je te verplaatsen naar die tijd.
Er staat geen jaartal boven, maar zal wel rond 1920 geweest zijn.
De tekst is letterlijk overgenomen en de spelling is nog van die tijd.

Reglement der toneelvereeniging Voor Eer en Deugd te Lepelstraat.
Artikel 1
De toneelvereeniging voor eer en deugd vormt een onderafdeeling van de R.K. Werkliedenvereeniging Antonius Lepelstraat.
Artikel 2
Het doel der vereeniging is, het opvoeren van toneelstukken en het houden van voordrachten tot onderlinge ontwikkeling en ontspanning.
Artikel 3
Het gezelschap bestaat uit leden van de R.K. Werkliedenvereeniging St. Antonius. Hierbij zijn ook aspirant- leden bedoeld. Voor toelating wordt het oordeel gevraagd van de werkliedenvereeniging St. Antonius en aan wiens oordeel de toneelvereeniging zich onderwerpt.
Artikel 4
Het bestuur der vereeniging wordt gevormd door een voorzitter, secretaris - penningmeester, twee bestuursleden en een bestuurslid van de werkliedenvereeniging.
Artikel 5
Het bestuur wordt gekozen door en uit de leden van het gezelschap. De verkiezing heeft elk jaar plaats. Het bestuur treedt volgens rooster af. Het eerste jaar de voorzitter en een bestuurslid, het tweede jaar de secretaris - peningmeester en een bestuurslid enz. De aftredende bestuursleden zijn terstond weer herkiesbaar.
Artikel 6
De verkiezing van het bestuur heeft plaats bij geheime stemming op de algemeene ledenvergadering in maart.
Artikel 7
De secretaris schrijft de te houden vergaderingen der leden uit. Ook kunnen vijf leden schriftelijk, met bijvoeging van redenen een vergadering bij het bestuur aanvragen. Het bnestuur is dan verplicht binnen veertien dagen een vergadering te beleggen of zich op de volgende vergadering te verantwoorden.
Artikel 8
Het doel der in de vorige artikelen genoemde vergaderingen is, het innen van contributie en boete, stemming over personen die werkend lid wenchen te worden, of het ontslaan van leden die daarvoor in de termen vallen en in het algemeen tot bespreking van zaken het gezelschap betreffende. De in dit artikel bedoelde vergaderingen zijn die welke gehouden worden om de drie maanden. De algemene vergadering in september is verplichtend op boete van 0,25.
Artikel 9
De contributie is bepaald: voor leden 10 cent, voor aspirant leden 5 cent per maand. Eere leden f 1,00, Donateurs f2,50 per jaar. Voor het niet bijwonen der vergadering is een boete gesteld van f 0,25 voor leden en aspirant leden, tenzij aan het bestuur tijdig en schriftelijk kennis is gegeven met opgaaf van geldige reden dit naar oordeel van het bestuur.
Doorgaand naar artikel artikel 16
Bij achterstand van contributie en boete welke opgeloopen is tot F1,00 zal dat lid worden aangeschreven en het bestuur zal op de eerstvolgende vergadering maatregelen treffen. Leden van 14 tot 18 jaar zijn aspirant leden
Artikel 17
Wanneer een lid voortdurend wegblijven of te laat komen op de repetities of blijkt geeft van verregaande onverschilligheid, kan het bestuur zulk een lid ontslaan
Artikel 18
Bij ontbinding der vereeniging vervallen de aanwezigen gelden aan de R.K. Werkliedenvereeniging.
Aldus vastgesteld
Het bestuur:
Geestelijk adviseur Kapelaan
Voorzitter
Secr. Penningmeester
Besrsleden
Bestuurslid der R.K. Werkliedenvereeniging.

Maarten van Eekelen


Voor eer en deugd toneelvereniging met o.a. Maarten van Eekelen Karremans en Pieret van den Enden.

Toneelvereniging Voor Eer en Deugd 1922 - 1992 70 jaar bestaan
De mannen van Voor Eer en Deugd. Onderin van links naar rechts Piet Karremans,
de Bout Karremans, Toon van Eekelen, Jan van Eekelen, Koos van Eekelen,
Lindert Otte, Piet v/d. Enden,
boven staand Paul van Tillo, Piet Mathijssen, Jack van Steen, Adrie Jochems,
Ton van Eekelen, Kees Geers, Maarten van Eekelen, Marco de Wit, Ko de Wit
en dat alles in Cafe Kladde.